pragaras

pragaras
prãgaras sm. (3b), (1) Dk 1. SD247, P, I, M.Valanč, D.Pošk bažn. tikinčiųjų įsivaizdavimu amžinų kančių vieta po mirties: Tarsi visos pragaro dvasios išlindo iš urvų, suskrido tarp kalnų ir dabar kaukia, švilpia ir juokias J.Bil. Man ir pragare blogiau nebus Bgs. Abromas ižgirdo maldą didžturio, sančio prãgare DP538. Nepaliksi dūšios manos pragarè DP576. Tu pragarą užuvėrei KN174. | prk.: Tokia aš prãgaras (nesu tokia bloga, tegu nebijo manęs)! . Pameskit gertie šitą prãgarą (degtinę) Dglš. ^ Lažų laikais gyveno žmonys kaip pragare (vargingai, sunkiai) Yl. Ėjo į dangų, nuėjo į pragarą KrvP(Jnš). Gerais norais pragaras grįstas . Dangus aukštai, pragaras ant žemės . Girto malda pragarañ eina Krs. Pragaras ir nekurstomas kūrenas PPr289. Arti pragaro gyvendamas, ir velnią į kūmus turi vadinti LTR(Plt). Su pinigais ir pragare nepražūsi V594. Ak tu pragare vienas! (toks keiksmas) Plng. 2. prk. vargų, kančių, baisumų, neramumų vieta: Ak, tą baisią rudens naktį žemė pragaru pavirto S.Nėr. Tas dvaras, tas pragaras daug svieto vargina JD209. Martynas matė, kad tokiame pragare, kaip ties Verdenu, nei Dievas, nei velnias nepadėjo ir negalėjo padėti I.Simon. Žmonės čia sėdi nukeipę, braukia prakaito sroves ir betrokšta tik vieno: kaip nors sulaukti seanso pabaigos, pabėgti iš šito pragaro J.Balt. Visur buvau. Pačiame pragariausiame pragare B.Sruog. Ui, kaip tę prãgaras, kaip Levonas parsako (nupasakoja)! Mžš.sunki, nežmoniška kančia: Prãgarą sieloje kęsti . Aš jum paliksiu jūsų pragarą! Bet dangų – pasiimsiu su savim S.Nėr.baisus sąmyšis, triukšmas, siaubas: Dvi dienas ir dvi naktis degė liepsnojo priešo užkurtas žemėje pragaras E.Miež. Užvirė tikras pragaras sp. ^ Dvaras – žmonėms pragaras, o ponui – dangus PPr72. 3. SD235, J1, N praraja, bedugnė, pragarmė: Pilę ne mūrai, bet pragarai gyniojo S.Dauk. Neik, neik, o dingsi kaip pragare! Als. Siauta įsiutusios vilnys, norėdamos aną pragare jūros pagramzdinti S.Dauk. Kiti, nusluoguoti gėrybėmis, pagrimzdo jūros pragare S.Dauk. Norėčiau sėstis ant vilnies sprando ir ištyrinėti marių pragarus . Gink muni nuog peklos pragaro brš. | prk.: Mesk anuos į pragarą užmiršimo M.Valanč. Jam daug gero dariau, kad jis kybojo ant pragaru (buvo netoli pražūties) S.Dauk. ^ Akys – marios, širdis – pragaras (labai gobšus) Pšl. Pilvas – prãgaras: per vasarą veiki, veiki, per žiemą pervarai (viską suvalgai) Ad.labai nuošali, neįžengiama vieta: Į tuos pragarus neginkite gyvolių J. 4. Ukm, Zr, Smn, Grž, Mžk prk. nesantaika, rietenos, barniai: Jų šeimoj tikras pragaras Vp. Pas juos ten gyvas pragaras: kasdien barniai, kasdien rietenos Krs. Namuose dabar yra gyvas pragaras, ten barniai neregėti A1885,14. Namuose terpu vyro ir pačios tiktai ardas, keiksmas ir gyvi pragarai Gmž. Kokią turi teisę pragarą namuose kelti?! J.Gruš. ^ Namai – pragarai, be namų negerai Sln, Dkš, J, LTR(Užp). Iki tėvas gyvas – negerai, mirė – prasidėjo pragarai KrvP(Eiš). 5. scom. prk. rijūnas, ėdrūnas, besotis: Prãgaras mergiotė Lkm. Eik tu, prãgarai, viską prageri (bara girtuoklį)! Kp. Tai ne svečias, bet prãgaras: blauzdinę išgėrė – dar negana Ss. Tėvas tiek ir bedarė, kad gainiojo mus iš kertės į kertę šaukdamas ir vadindamas mus pragarais, neprisotinamais rijūnais ir dar kitaip J.Balt. ^ Prarijo kaip prãgaras Rk. Tu kap pragaras, tau niekad negana Pun. Tu ryji kaip prãgaras Pbs. Mūsų katės – pragaraĩ JV749. Malu malu viena, pasižiūriu – diena. Ne saviem vaikam, čiužiem pragaram LTR(Dkšt). 6. prk. labai daug, begalės: Tame dvare yra prãgaras darbo J.
◊ prãgaro akmenė̃lis , Mrj chem., farm. sidabro nitratas (Argentum nitricum).
prãgaro mašinà sprogstamas užtaisas su laikrodžio mechanizmu.
prãgaro kam̃štis (vok. Hollenpfropfen)
1. Alk suskretėlis.
2. NdŽ nedorėlis.
prãgaro raũplės (rauplė̃) NdŽ, Šn, Mrj juodligė.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pragaras — prãgaras dkt. Su pinigai̇̃s ir pragarè nepražūsi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pragara — pragarà sf. (3b) žr. pragaras: 1. Vėlės mirusių gerų žmonių tiesiog paskirton joms vieton – rojun, o nelabųjų – pragaron einą BsVXXII psl. 2. Aš neleisiu šiton pragarõn! Vlk. 3. žr. pragaras 5: Padaviau karvei diešką, tai prarijo kap pragarà… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tikras — tìkras, à adj. (4) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ; H, N, M, L 1. SD149, I, LL50 realus, apčiuopiamas, neapgaulingas: Užgavėnių žydelka vaiką pasiema, netìkras – kokį katiną susivynio[ja] Krt. Idant tomis žymėmis patvirtintų tiesą savo kėlimo iž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ЛИТОВСКАЯ ФИЛОСОФСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ — У литов. народности первобытное, анимистическое миропонимание, находившее свое выражение в фольклоре, сохранилось, несмотря на распространение католичества, вплоть до сер. 16 в. В 1 й пол. 16 в. в Литве началась Реформация [А. Кульветис (ок.… …   Философская энциклопедия

  • Ландсбергис, Витаутас В. — Витаутас В. Ландсбергис Vytautas V. Landsbergis Имя при рождении: Vytautas Landsbergis Дата рождения: 25 мая 1962( …   Википедия

  • Витаутас В. Ландсбергис — Vytautas V. Landsbergis Имя при рождении: Vytautas Landsbergis Дата рождения: 25 мая 1962(19620525) Место рождения: Вильнюс …   Википедия

  • Manavur — The historical village of Manavur (Tamil: மணவூர்) lay 54 kilometers from Chennai on the Central Arakkonam rail route. This village dates back to as early as the 7th century. Historical facts reveal that Kurumbas ruled the ancient Thondai Mandalam …   Wikipedia

  • atverti — atverti, àtveria, atvėrė tr. Š, Rtr, NdŽ, KŽ; Q48, SD1117, SD235, H, H157, R, R127,271, MŽ, MŽ166,363, Sut, D.Pošk, S.Dauk, RtŽ, M, L, LL216 1. atidaryti ką, padaryti atvirą, neužsklęstą: Vartus atverti KII227. Atverta anga ikigal B, N.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dumbravas — dumbrãvas sm. (2) 1. kelyje išmušta duobė, dubravas: Baisus ten kelias – vieni dumbrãvai Klov. Rudenį ir pavasarį mūsų keliuose tikras pragaras – dumbrãvas prie dumbrãvo Skrb. Paliokai atjojo, dumbravùs pramynė Krs. 2. žr. dumbrava 2:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dvaras — dvãras (sl.) sm. (4, 2); SD128, R18, H 1. dvarininko ūkis, sodyba: Dvãrūse ne su spragelais, su arkliais kuldavo Pj. Dvãrūse teturėjo kuliamų mašinų Grd. Jis turėjo dvarų̃ dvarùs (daug dvarų) Šl. Jis ne ponią ženijos, tik tą dvãrą Skr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”